Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace, vyřízení objednávky

Kupující souhlasí s tím, aby obchodní firma Modrohorské Humno, s.r.o. IČ: 29259126  v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 

95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je 

obchodní firma Modrohorské Humno, s.r.o. IČ: 29259126  (dále jen „Správce").

 

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, 

včetně případného řešení reklamací. Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní 

údaje: 

 

- jméno, příjmení,

- adresa, případně doručovací adresa

- kontaktní email,

- kontaktní telefon,

(dále jen „osobní údaje").

- u firem IČ případně DIČ, adresa

- bankovní spojení, pokud využijte platbu převodem 

(dále jen „fakturační údaje").

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 

konkrétního účelu.

 

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

 

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek, pozvánek, tištěných a 

dalších propagačních materiálů. Máte Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

 

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé 

Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

 

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

- právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,

- právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

- právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost svých osobních údajů,

 

- právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho 

odvoláním,

 

- právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. https://www.uoou.cz 

 

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V 

případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.

 

Kontakt na pracovníka pro ochranu údajů: Modrohosrké Humno,s.r.o., V Sadech 1, 691 06,Velké Pavlovice, Česká Republika, 

humno@humno.cz

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke dni: 26.5.2021

Facebook Instagram